Història local: del segle XIII al segle XVII

1207: Miró III, senyor d’Hostoles, fa una donació de 17 masos remences de les parròquies de les Planes, Cogolls, Sant Pere Sacosta i les Encies a l’abat d’Amer. Aquests remences estan subjectes a grans prestacions i als mals usos.

1283: Les Corts de Barcelona promulguen la constitució antiremença: “En les terres o llocs…”.

1305: En reconeixement dels serveis prestats el rei Jaume II cedeix les jurisdiccions civil i criminal a Guillem Galceran de Cartellà.

1347-48: Comença una terrible epidèmia de pesta que tindrà greus conseqüències a la vall d’Hostoles. Molts masos queden abandonats per la mort dels seus habitants.

1537: El rei Pere el Cerimoniós ven a Guillem Galceran de Rocabertí les jurisdiccions civil i criminal, i tota la vall d’ Hostoles.

1416: El Consell Reial recomana al rei Ferran I la recuperació del castell d’Hostoles que té Garau de Rocabertí.

1419: Redimida la vall, el rei Alfons atorga el primer privilegi per elegir cònsols i consellers.

1427-28: Forts terratrèmols sacsegen la vall. Consta que quedaren destruïdes les esglésies parroquials de les Planes, Sant Pere Sacosta, Cogolls i les Encies.

1441: Neix Maria de Jonqueres al Mas el Jonquer de les Planes i coneix a Alfons d’Aragó (fill bastard del rei Joan II) el 1456, qui la rapta per tenir dos fills : Joan d’Aragó (1457-1518) i Elionor. Durant la guerra remença, Maria de Jonqueres presta ajuda als francesos i exerceix com a governadora de Benavarri. L’any 1477, quan Alfons decideix casar-se amb Leonor de Sotomayor, Maria de Jonqueres ingressa al convent, i hi morí el 1506.

1462: Comença la revolta remença i la guerra civil catalana, que dura fins al 1472. Verntallat, capità general del rei a la muntanya, dirigí alguna ofensiva remença des del castell d’Hostoles.

1474: Verntallat és nomenat vescomte d’Hostoles.

1486: Sentència arbitral de Guadalupe entre els senyors i els pagesos. Fi del conflicte remença. Informació més detallada sobre la revolta remença a les Planes.

1488: Llorenç Espígol és proposat per la Universitat de la Vall i nomenat batlle reial.

1500: Comença una etapa de relativa prosperitat a la vall, enmig de les convulsions i conflictes que visqué a Catalunya.

1607: El rei Felip III intervé davant del problema que plantejava a la Vall d’Hostoles l’elecció de cònsols, consellers i terna de batlle pel sistema d’insaculació (boles tretes a la sort).

1619: Procés i condemna a la forca de Pere Torrent, àlies Cufí, el bruixot de les Encies.

1646: El 2 de febrer, Joan Carbonés de Sant Pere Sacosta construeix una capella rudimentària a Maria Santíssima de la font de la Salut i es vesteix d’ermità per tenir-ne cura.

Fotos: Mas el Jonquer, on va néixer Maria de Jonquers. Adaart.